1. Sklep internetowy (panel zamówień hurtowych) przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców działających w branży rowerowej.

2. Po poprawnej weryfikacji firmy, administrator przyznaje dostęp do panelu zamówień hurtowych.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności brak zapłaty będzie skutkował naliczaniem odsetek ustawowych. Przy płatnościach za pobraniem płacąc kartą/BLIK u kuriera obciążamy kontrahenta 1% wartości zamówienia doliczając tą kwotę do następnej faktury.

5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową
Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać, a jeżeli stwierdził, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy (art. 545 § 2
Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klienta sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie Dostawy złożone przez Klienta bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

7. Sprzedawca zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego nie odpowiada za szkodę w transporcie czy przypadkową utratę przesyłki.

8. Wszelkie braki w dostawie należy zgłaszać niezwłocznie (w tym samym dniu lub następnym) po otrzymaniu Dostawy.

9. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia wynikających ze zmiany kursu walut, podwyżek u dostawców, przepisów celnych, skarbowych i innych zmian w przepisach prawa.

11. Sprzedawca nie będzie sugerował ani wpływał na ceny sprzedaży detalicznej. Podane ceny detaliczne w panelu zamówień hurtowych należy rozumieć jako podstawę do udzielania przyznanego rabatu hurtowego.

12. Ceny oraz dostępność towaru jest informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par. 1 kodeksu cywilnego

13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

(ostatnia aktualizacja 01.03.2023)